pátek 22. října 2010

Friday – Day of European fairytales

Pátek 3. 9. - Den evropských pohádek
Ráno 3. dne projektu bylo mírně poznamenáno předchozí interkulturní nocí, která se díky velkému úspěchu protáhla až do ranních hodin. Po načerpání energie (a kofeinu) během snídaně byli všichni účastníci připraveni na plně nabitý pracovní program téhož dne.
Program začal každodenním přesunem v 9 hodin z penzionu Jordán do lázeňského komplexu, kde jsme si mohli vyslechnout zajímavou přednáškou doktora z Masarykovy univerzity na téma historie pohádek v evropských zemích. V průběhu pečlivě připravené prezentace jsme se dověděli, že náměty a pohádkové postavy byly jednotlivých zemích velmi podobné a často se vyskytovaly pouze pod jinými jmény. Díky skvělému a záživnému projevu sklidil doktor na konci své přednášky hlasitý aplaus.
Následně organizátoři rozdělili účastníky do 3 mezinárodních skupinek. Cílem každé z nich bylo vytvořit scénář společné evropské pohádky se zapojením 5 hlavních postav, které jsme si charakterizovali předchozí den. Jakožto člen jedné skupiny můžu konstatovat, že spolupráce mezi účastníky byla vynikající a všichni se snažili aktivně zapojit do přípravy.
Po obědě a krátkém odpočinku se jednotlivé skupiny sešly, aby odprezentovaly své scénky. Každé skupině se podařilo vymyslet zajímavou scénku, kterou byli účastníci také schopni zahrát. Po zhlédnutí několika podařených hereckých vystoupení se jen obtížně určovalo, která scénka byla nejlepší a tím pádem se stane základem pro naši společnou pohádku.
Poté byla na programu hra „Mission impossible“. Na začátku hry byli účastníci rozděleni do 5 týmu, které se skládaly vždy z 5 členů různé národnosti. Úkolem týmů bylo splnit 15 úkolů v daném časovém limitu. Mezi nejzajímavější úkoly patřily vyfocení černé kočky, zakoupení jakéhokoli předmětu v hodnotě 5Kč, zjištění jména starosty vesnice nebo přinesením ryby. Vždy záleželo na kreativitě týmu, jak se s daným úkolem byl schopen vypořádat.
Po tradiční večeři v Lázních Lednice bylo v plánu vyhodnocení hereckých výkonů a také hry „Mission impossible“. Vedení projektu se rozhodlo toto vyhodnocení provést na bowlingu. Nejlepší herecké výkony a také nejúspěšnější tým ve hře „Mission impossible“ byl odměněn. Dále se pokračovalo ve volné zábavě až do následujícího dne...


Friday – Day of European Fairytales
The morning of the third day was a little noted by the intercultural night previous evening, which was very successful. After having energetic breakfast all participants were ready for the day full of workshops.
The program started with the interesting lecture about history of fairytales in Europe presented by lecturer from Masaryk University. From the lecture we found out that fairytale topics and characters are very similar in each country. The lecturer received loud ovation thanks his well prepared and interesting talk.
After the lecture we started with workshops – participants were divided into 3 international groups. The goal of each group was to create a script of our common fairytale with using 5 characters which we created previous day. As a member of one of the groups I have to say that the cooperation among the participants was perfect and everybody was active.
After tasteful lunch and a short rest all groups met again and presented their scenes. All of the scenes were interesting and well played, which made choosing the best one difficult. Finally we picked the best play and set the base for our common European fairytale.
The following activity was a game called “Mission Impossible”. The participants were divided into 5 international teams. The teams were supposed to try to accomplish 15 tasks in given time limit. Among the tasks were e.g. taking picture of a black cat, buying any product within the price of 5 Czech crowns, finding out the name of the mayor of Lednice, bringing a fish... It was always up to the group how they could deal with the tasks.
At 6 p.m. we had traditional Czech dinner which was followed by evaluation of the performances and of “Mission Impossible”. The organizers decided to carry out the evaluation in the local bowling club where we had free time and fun afterwards.

Žádné komentáře:

Okomentovat