pátek 22. října 2010

Wednesday – Day of departures

Středa 8.9. - Den odjezdu
Poslední den začal pro některé z účastníků projektu velmi brzy, jako první se domů vydali účastníci z Rumunska, Portugalska, kteří se s námi rozloučili již ve večerních hodinách předešlého dne.
Po vydatné snídani pak začali následně odjíždět účastníci z Rakouska, Turecka a Maďarska. Účastnice zastupující Bulharsko využila příležitosti a také jako minulý rok Španělé jela, samozřejmě na vlastní náklady, na výlet do Prahy.
Po odjezdu všech účastníků jsme poděkovali za příjemně strávený týden majitelům penzionu a vydali se na cestu domů.

Wednesday – Day of departures
Last day started very early for some participants. First group that went home were Romanian and Portuguese participants, who said goodbye to us last night.
After the substantial breakfast remaining groups from Austria, Turkey and Hungary left for home. Member from Bulgaria took the chance, as Spanish people last year, to go to Prague on her own.
After the departure of all participants, we thanked the owners of the pension for the great week we spent in their pension and then we went home as well.

Tuesday – Day of Fairytale for People


Úterý 7.9. - Den pohádky pro veřejnost
Úterní ráno nás přivítalo slunečným počasím. To bylo dobře, protože na programu bylo hraní společné evropské pohádky pro širokou veřejnost. Po snídani a pravidelné evaluaci jsme věnovali ještě několik okamžiků posledním přípravám pohádkových kostýmů a závěrečné generálce. Okolo jedenácté hodiny se v areálu Lázní Lednice shromáždilo něco přes stovku diváků, z jejichž reakcí a výbuchů smíchů jsme poznali, že námi prezentována pohádka slavila úspěch.
Po obědě jsme se absolvovali prohlídku Lednického zámku, historického skleníku, procházku lednickým zámeckým parkem, také vystoupali všech 302 schodů na minaret a svezli se loďkou po klikatých kanálech vedoucích parkem.
Jelikož se jednalo o poslední den projektu před odjezdem, tak se po večeři účastníci věnovali nějaký čas balení svých věcí, aby se mohli zbytek večera a celou noc věnovat loučení s ostatními účastníky.

Tuesday – Day of Fairytale for people
Tuesday morning was nice sunny which was very convenient, because we were supposed to perform our common European Fairytale in front of an audience. After breakfast and daily evaluation, we devoted a few minutes to finishing our fairytale costumes and to final practicing. Almost one hundred people came to see our performance and according to their laughter and other reactions we knew that they liked it.
After lunch we visited Lednice chateau, then admired historical green house form 17th century, we strolled through the chateau park, “conquered” all 302 stairs of Minaret and used a small boat to sail through nice artificial canals in the park.
Because Tuesday was our last day before departure, some of participants packed their luggage after diner. Thus, they were able to spend the rest of the evening and all night with the rest of participants at the good-bye party.

Monday – Day of the Fairytale city


Pondělí 6.9. - Den pohádkového města
Po snídani jsme se všichni vydali na vlak do Brna, kam jsme vyrazili na celodenní výlet. Po příjezdu do Brna jsme se šli podívat do populární hrobky kapucínských mnichů. Až se účastníci dostatečně pokochali pohledem na vyschlé staleté mumie, vyrazili jsme na brněnskou krajskou radnici. Zde jsme byli očekáváni krajským radním Pavlíkem, který nás po krásné historické budově radnice provedl, rozdal všem balíčky s propagačními materiály Jihomoravského kraje a Brna. Dokonce nás pan Pavlík vzal i na střechu budovy, odkud byl nádherný výhled na centrum Brna. Z krajské radnice jsme šli do Denisových sadů, kde jsme snědli oběd ve formě balíčků a pak už jsme pokračovali na Petrov. Na Petrově jsme vyšlapali nespočet schodů, abychom si užili tamější nádherný výhled na Brno. Nemohli jsme vynechat ani interiér katedrály. Pokračovali jsme na náměstí Svobody, kde jsme účastníkům dali rozchod s možností připojení se do tří různých skupin – nákupní, hospodská a památková. Nákupní skupina vyrazila do Vaňkovky, hospodská do Pegasu a památková po legendách Brna (drak, kolo, zazděný radní, křivá věžička, hodiny, které odbíjí 12x už v 11 hodin a andělíček vystrkující zadnici). Památková skupina si dokonce dala i výšlap na hrad Špilberk, kde absolvovala exkurzi po zdejším vězení a odtud si šla poslechnout nedalekou zvonkohru. To už byl čas jít zpátky do centra na večeři. Po jídle byl volný čas, který drtivá většina účastníků využila na večerní drink, a zanedlouho už jsme se všichni vraceli vlakem zpátky do Lednice.

Monday – Day of the Fairytale city
After breakfast we all went to Břeclav to catch the train to Brno – the destination of our day trip. The first sight we visited in Brno was the tomb of the mummies of Capuchin monks. After this we went to Brno town hall where we were already expected by councillor Pavlík. Mr. Pavlík welcomed us in Brno and gave all of us a bag of promotional leaflets and notebooks of South Moravia and Brno. He took us to the roof of the town hall where we had beautiful view over Brno city centre. From the town hall we went to Denis park where we ate our lunch. We continued to St. Peter and Paul’s cathedral where we climbed up the stairs to enjoy the view over Brno from the cathedral’s tower. We visited the interior of the cathedral and we went on to the Freedom square. Here was said to be the beginning of free time with the possibility of joining one of the three groups: the shopping group, the drinking group and the sightseeing group. The shopping group went to Vaňkovka shopping mall and the drinking group went to famous Pegas pub. The sightseeing group went to see the path of Brno’s legends, which were the legends of the dragon, the wheel, the councillor built-in a wall, the crooked spire, the legend of why the bells beat 12 times at 11 o’clock in Brno and the last legend was the angel showing his bottom. The sightseeing group moreover continued to the castle/prison Špilberk, where they took the excursion around its prison. After Špilberk the sightseeing group went to see the glockenspiel (the bell play) and then returned back to the rest of the participants to join them for dinner and later return back to Lednice again.

Sunday – Day of the Common EUropean Fairytale


Neděle 5.9. - Den společné evropské pohádky
Po propršené sobotě nás přivítalo slunečné nedělní ráno. K dobré náladě jistě přispěl i Adamův usměvavý vzkaz v konferenční místnosti a zábavné hry na rozproudění krve.
Po ranních evaluacích, z kterých jsme měli trochu strach, jsme se rozdělili do skupin. Úkolem tentokrát bylo reflektovat politickou situaci v Evropě formou pohádkového komixu. Během této aktivity se projevila kreativita i týmový duch jednotlivých skupin. Někteří neváhali diskutovat ani o problémech týkajících se přímo jejich země.
Největší radost tohoto dne způsobil poštovní kurýr, který během dopoledne dovezl objednané vlajky zúčastněných národů. Strávili jsme téměř hodinu focením jednotlivců i skupin. Naopak velkým zklamáním pak bylo vrácení vlajek zpět do rukou organizátorů.
Po obědové siestě nastal čas pro finální zkoušení představení evropské pohádky. Hlavní role byly sice již rozhodnuty, ale ani další účastníci nepřišli zkrátka. Každá scéna potřebuje svůj kompars. Tak měl každý možnost se na tvorbě evropské pohádky podílet.
Důležitou součástí jižní Moravy je i historie vinných sklepů a vín. Tentokrát jsme po večeři zavítali do Valtického podzemí, kde jsme měli možnost procházet dlouhými chodbami spojujícími jednotlivé vinné sklepy a tvořící tak jedinečný komplex. Tyto sklepy jsou známé také tím, že zde mají uložené víno i některé české celebrity. Dostali jsme základní informace o dělení vín a také návod, jak správně degustovat. Možnost odnést si (za malý poplatek) vzpomínku na takto příjemně strávený večer – sklenku s logem Valtického podzemí, využil nejeden z nás.

Sunday – Day of the Common EUropean Fairytale
After rainy Saturday, the sunny Sunday morning welcomed us at the beginning of the day. Adam’s smiling message in the conference room certainly contributed to our good. Also a funny game, which followed afterwards, boosted our energy.
After morning evaluations, which we were a little afraid of, we all divided into international groups. This time the task was to reflect the political situation in Europe in the form of comics. During this activity participants demonstrated creativity and team spirit of each group. Some participants have not hesitated to discuss the issues related to their own countries.
The greatest joy of this day was caused by mail courier who brought ordered flags of participating nations. We took pictures of individuals and groups for almost all hour. On the contrary, it was disappointing to return the flags back into the hands of the organizers.
After lunch, there was time for final performance of the European fairytale. Although the main roles were already resolved, everyone was somehow included in the play. Every scene needs its extras. Everyone had the opportunity to participate in the creation of European fairytale.
The important part of South Moravia is also the history of wine cellars and wine. This time, after dinner we visited Valtice underground, where we could go through long corridors connecting the various wine cellars and constituting a unique complex. These cellars are also known by the fact that some Czech celebrities store their bottles of wine there. We got the basic information about the division of wines and how to properly taste them. There was also possibility to take (for a small fee) memory of the pleasant dinner – the wine glass with logo of Valtice underground; and many of us took this chance.

Saturday – Day of the Origin of Moravian Fairytales


Sobota 4.9. - Den původu moravských pohádek
V sobotu jsme si museli trochu přivstat, abychom stihli odjezd vlaku, který nás měl dopravit na místo první ze dvou celodenních exkurzí projektu, do Strážnice. Zde se totiž nachází skanzen/Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy, ve kterém jsme se měli seznámit s prostředím, v němž vznikaly a vyprávěly se za starých časů pohádky. Jakmile jsme však dorazili k branám Muzea, ukázalo se, že nám počasí nebude přát – začalo vydatně pršet. Déšť trval i po zbytek exkurze, takže účastníci byli tím raději, že si mohli prohlédnout celou řadu stavení i zevnitř. Prohlídka byla navíc doplněna zajímavým (anglickým) komentářem o bydlení, hospodaření a životě na moravské vesnici v době od raného novověku do 20. stol.
Jelikož se odpoledne počasí vylepšilo (už jen trochu mrholilo), mohla se uskutečnit domluvená projížďka loďkou po Moravě. Přesto dali někteří přednost teplé a především suché kavárně.
Po večeři se všichni (včetně majitele penzionu) pobavili krátkými vtipnými scénkami, představujícími předsudky o zemích, z nichž účastníci pocházeli. Každá země dostala přidělen cizí stát, a někteří jej opravdu nešetřili. Den jsme zakončili znalostním kvízem „Co víš o mé zemi,“ v němž byla nejúspěšnější turecká skupina.


Saturday – Day of the Origin of Moravian Fairytales
On Saturday we had to get up a bit earlier to catch our train to Strážnice, the place of the first excursion of our project. In Strážnice, there is an open air museum, so called Museum of the village in southeast Moravia, where we learnt about milieu of fairytales’ origin in old times. As soon as we reached the Museum’s entrance, it started to rain heavily. Unfortunately, it was raining during the whole excursion, so the participants were really grateful for the possibility of visiting many houses from the inside. Moreover, thanks to our guide we could learn about many interesting things, such as living, farming and life in Moravian village from early modern history to the 20th century.
In the afternoon weather was better (it only drizzled) and therefore we could go on a boat trip down the river Morava. However, some of us preferred to stay in warm and foremost dry café.
After dinner we all (including the owner of the pension) had great fun thanks to The Night of Prejudices. It represented short and funny scenes that showed prejudices which one nation has about another country. Each of the participating nations was assigned to perform their prejudice about another nation.
The quiz “What do you know about my country” was today’s last activity. We found out, that the most successful group in this competition was Turkey.

Friday – Day of European fairytales

Pátek 3. 9. - Den evropských pohádek
Ráno 3. dne projektu bylo mírně poznamenáno předchozí interkulturní nocí, která se díky velkému úspěchu protáhla až do ranních hodin. Po načerpání energie (a kofeinu) během snídaně byli všichni účastníci připraveni na plně nabitý pracovní program téhož dne.
Program začal každodenním přesunem v 9 hodin z penzionu Jordán do lázeňského komplexu, kde jsme si mohli vyslechnout zajímavou přednáškou doktora z Masarykovy univerzity na téma historie pohádek v evropských zemích. V průběhu pečlivě připravené prezentace jsme se dověděli, že náměty a pohádkové postavy byly jednotlivých zemích velmi podobné a často se vyskytovaly pouze pod jinými jmény. Díky skvělému a záživnému projevu sklidil doktor na konci své přednášky hlasitý aplaus.
Následně organizátoři rozdělili účastníky do 3 mezinárodních skupinek. Cílem každé z nich bylo vytvořit scénář společné evropské pohádky se zapojením 5 hlavních postav, které jsme si charakterizovali předchozí den. Jakožto člen jedné skupiny můžu konstatovat, že spolupráce mezi účastníky byla vynikající a všichni se snažili aktivně zapojit do přípravy.
Po obědě a krátkém odpočinku se jednotlivé skupiny sešly, aby odprezentovaly své scénky. Každé skupině se podařilo vymyslet zajímavou scénku, kterou byli účastníci také schopni zahrát. Po zhlédnutí několika podařených hereckých vystoupení se jen obtížně určovalo, která scénka byla nejlepší a tím pádem se stane základem pro naši společnou pohádku.
Poté byla na programu hra „Mission impossible“. Na začátku hry byli účastníci rozděleni do 5 týmu, které se skládaly vždy z 5 členů různé národnosti. Úkolem týmů bylo splnit 15 úkolů v daném časovém limitu. Mezi nejzajímavější úkoly patřily vyfocení černé kočky, zakoupení jakéhokoli předmětu v hodnotě 5Kč, zjištění jména starosty vesnice nebo přinesením ryby. Vždy záleželo na kreativitě týmu, jak se s daným úkolem byl schopen vypořádat.
Po tradiční večeři v Lázních Lednice bylo v plánu vyhodnocení hereckých výkonů a také hry „Mission impossible“. Vedení projektu se rozhodlo toto vyhodnocení provést na bowlingu. Nejlepší herecké výkony a také nejúspěšnější tým ve hře „Mission impossible“ byl odměněn. Dále se pokračovalo ve volné zábavě až do následujícího dne...


Friday – Day of European Fairytales
The morning of the third day was a little noted by the intercultural night previous evening, which was very successful. After having energetic breakfast all participants were ready for the day full of workshops.
The program started with the interesting lecture about history of fairytales in Europe presented by lecturer from Masaryk University. From the lecture we found out that fairytale topics and characters are very similar in each country. The lecturer received loud ovation thanks his well prepared and interesting talk.
After the lecture we started with workshops – participants were divided into 3 international groups. The goal of each group was to create a script of our common fairytale with using 5 characters which we created previous day. As a member of one of the groups I have to say that the cooperation among the participants was perfect and everybody was active.
After tasteful lunch and a short rest all groups met again and presented their scenes. All of the scenes were interesting and well played, which made choosing the best one difficult. Finally we picked the best play and set the base for our common European fairytale.
The following activity was a game called “Mission Impossible”. The participants were divided into 5 international teams. The teams were supposed to try to accomplish 15 tasks in given time limit. Among the tasks were e.g. taking picture of a black cat, buying any product within the price of 5 Czech crowns, finding out the name of the mayor of Lednice, bringing a fish... It was always up to the group how they could deal with the tasks.
At 6 p.m. we had traditional Czech dinner which was followed by evaluation of the performances and of “Mission Impossible”. The organizers decided to carry out the evaluation in the local bowling club where we had free time and fun afterwards.

Thursday – Day of the Fairytale town


Čtvrtek 2.9. - Den pohádkového města
Druhý den jsem začali poměrně oficiálně a sice povídáním o tom, co od projektu vzájemně očekáváme. Tomáš ještě jednou přivítal všechny účastníky v Lednici a stručně popsal, co se bude v následujících dnech dít, jaké aktivity budou celý projekt provázet a na co se můžeme všichni společně těšit. Hned ráno také proběhly první seznamovací hry a každý si vylosoval tzv. tajného kamaráda.

V rámci dopoledního programu byla také v plánu představení národních pohádek jednotlivých účastnických států. Formou krátkých scének jsme se tak mohli seznámit např. s typickým kladným hrdinou tureckých příběhů nebo s neohroženým zachráncem v pohádce rumunské. Česká skupina organizátorů se rozhodla účastníkům představit pohádku o Zlatovlásce, která sklidila značný úspěch. Tato aktivita měla začít podněcovat nápady a myšlenky, které nakonec povedou k nalezení stejných prvků v pohádkách různých kultur.

Po obědě jsme se vydali na místní radnici, kde nás přivítal starosta Lednice Libor Kabát, od něhož jsme obdrželi dárkové tašky s upomínkovými předměty a prospekty o Lednicko-valtickém areálu.

Po příjemné procházce z lednické radnice jsme si ještě zahráli několik spíše zábavných her venku a potom už začala práce na vytváření naší společné „evropské pohádky“. Jako odrazový můstek nám mělo posloužit vymyšlení pěti společných základních postav, přičemž jsme se rozdělili do skupin s různým národnostním zastoupením, aby se pak v každé z postav odrážely všechny možné kulturní vlivy.

Po dni plném aktivit jsme se k večeru pustili do příprav „mezinárodního večera“, kde jsme společně ochutnali jednotlivé národní pokrmy a typické nápoje z každé země.

Thursday – Day of the Fairytale town
The second day of the project started in an official way talking about the rules and our expectations. Tomáš welcomed all the participants again and presented the programme, the activities and all the fun that was waiting for us during the week. In the morning we also played some ice-breaking games to memorize each other’s name and everybody received his so called “secret friend”.

Later we started practicing our acting skills by presenting national fairytales. Each group had a short performance of their national fairytale so that we could all find out what a typical positive male character in Turkey looks like or how a brave saver rescued Romania. The Czech group was quite successful with the fairytale about Princess Goldie and brave Georgie. The aim of this activity was to start thinking about various elements in fairytales of different cultures.

After lunch we went to local town hall to be welcomed by the mayor of Lednice Libor Kabát, who also gave us some small souvenirs.

After coming back from the town hall we played some energizers and we were about to start the actual work on our common “European fairytale”. The first step was to create the five most important characters. For this activity we were divided into mixed groups so that each character contains all the possible cultural influences.

At the end of this busy day we started the preparations for the intercultural evening where we tasted typical foods and drinks from all the participating countries.